PERKHIDMATAN

A zinc sheet layer below roof tiles serves as an effective protective barrier, primarily aimed at enhancing durability and weatherproofing of the roofing system. 

Roofing systems are subjected to various environmental stressors such as rain, snow, UV radiation, and temperature fluctuations. To ensure longevity and resilience, incorporating a zinc sheet layer beneath roof tiles has become a common practice in modern construction.

Zinc, known for its corrosion-resistant properties, acts as a robust shield against moisture penetration, thereby safeguarding the structural integrity of the roof. The zinc sheet, typically installed as a continuous membrane, serves multiple purposes.

屋顶瓦下方的锌板层可作为有效的保护屏障,主要目的是增强屋顶系统的耐用性和防风雨性。

屋顶系统会受到各种环境压力,例如雨、雪、紫外线辐射和温度波动。 为了确保使用寿命和弹性,在屋顶瓦片下方加入锌板层已成为现代建筑中的常见做法。

锌以其耐腐蚀特性而闻名,可作为防止湿气渗透的坚固屏障,从而保护屋顶的结构完整性。 锌片通常作为连续膜安装,具有多种用途。

Lapisan kepingan zink di bawah jubin bumbung berfungsi sebagai penghalang pelindung yang berkesan, terutamanya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kalis cuaca sistem bumbung.

Sistem bumbung tertakluk kepada pelbagai tekanan persekitaran seperti hujan, salji, sinaran UV, dan turun naik suhu. Untuk memastikan umur panjang dan daya tahan, memasukkan lapisan kepingan zink di bawah jubin bumbung telah menjadi amalan biasa dalam pembinaan moden.

Zink, yang terkenal dengan sifat tahan kakisannya, bertindak sebagai perisai yang teguh terhadap penembusan lembapan, dengan itu melindungi integriti struktur bumbung. Lembaran zink, biasanya dipasang sebagai membran berterusan, mempunyai pelbagai tujuan.